శ్రీ హన్మాన్ నర్సారీ అన్ని రకాల అంటు మొక్కలు లభించును

శ్రీ హన్మాన్ నర్సారీ అన్ని రకాల అంటు మొక్కలు లభించును

మార్కింగ్ ఇవ్వడం గుంతలు తీయడం మొక్కలు నాటించడం సంవత్సరం వరకు పెంచి ఇవ్వడం జామ మొక్క నూట ఎనభై రూపాయలు శ్రీగంధం మొక్క నూటాయాభై రూపాయలు శ్రీగంధం మొక్క పెద్దలైతే మూడొందల అవి రూపాయలు

    ₹150.00Price
     

    Hyderabad, Telangana, India